REGULAMIN

StudioApart.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zgodnie z którymi można dokonać rezerwacji obiektów noclegowych zamieszczonych na stronie www.studioapart.pl. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz warunków Umowy najmu. W momencie dokonania rezerwacji poprzez stronę www.studioapart.pl Umowę najmu uważa się za zawartą.

§ 2

ZAKRES UMOWY NAJMU

 1. Umowa najmu zawarta pomiędzy StudioApart.pl a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie na wynajem obiektu noclegowego . Koszty dojazdu, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii Klienta. Cena podana w e-mailu potwierdzającym rezerwację i na stronie internetowej jest ceną wynajmu uwzględniającą opłaty za media oraz sprzątanie końcowe. 

§ 3

REZERWACJA I ZADATEK

 1. Rezerwacja obiektu wymaga alternatywnie:
 • Wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego rezerwacji, umieszczonego na stronie stronie internetowej www.studioapart.pl
 • Dokonania rezerwacji telefonicznej pod numerem +48 697 514 282

       Rezerwacja będzie uważana za zatwierdzoną tylko i wyłącznie gdy zostanie ona potwierdzona przez StudioApart.pl drogą telefoniczną lub poprzez korespondencję e-mail.

 1. Rezerwacji obiektu noclegowego dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie www.studioapart.pl i potwierdzenie tej czynności poprzez kliknięcie przycisku „rezerwuj”. Rezerwacja gwarantowana wymaga bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej (zadatku) w wysokości 30% wartości ceny najmu w przypadku dokonania rezerwacji na minimum 48h przed przyjazdem i 100% w przypadku dokonania rezerwacji na mniej niż 48h przed przyjazdem. Zadatek należy wpłacić poprzez zwykły przelew bankowy uwzględniając jednocześnie przesłanie potwierdzenia transferu na adres: e-mail: rezerwacje@studioapart.pl
 2. W przypadku rezerwacji obiektów noclegowych z wyprzedzeniem dłuższym niż 30 dni na pobyt dłuższy niż 3 doby z StudioApart.pl zastrzega sobie prawo wpłaty zaliczki przez klienta w wysokości 30 % wartości ceny najmu poprzez przelew bankowy.
 3. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w momencie przekazania kluczy do obiektu noclegowego gotówką.
 4. W przypadku zaniechania, którejś z wyżej wymienionych czynności, StudioApart.pl  ma prawo anulować zgłoszenie rezerwacyjne Klienta oraz traktować rezerwację jako niegwarantowaną.

§ 4

ODBIÓR I ZWROT KLUCZY

 1. Przyjazd klienta  powinien nastąpić w godzinach ustalonych ze StudioApart.pl. Klient zobowiązany jest do poinformowania personelu najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy pod nr telefonu podanym na stronie internetowej. Przekazanie kluczy do apartamentu może nastąpić od godz. 15.00 (jeżeli istnieje taka możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy, można je odebrać wcześniej). W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu telefonicznego ze StudioApart.pl.
 2. Opuszczenie obiektu noclegowego powinno nastąpić do godziny 11.00. Klient zobowiązany jest do poinformowania StudioApart.pl  przed wyjazdem o planowanej godzinie opuszczenia obiektu noclegowego.
 3. Wszystkie obiekty StudioApart.pl  posiadają drzwi z klamkami samozatrzaskowymi (z wyjątkiem Studioapart4). Przed opuszczeniem obiektu noclegowego Klient zostawia klucze (oraz pilota od bramy wjazdowej jeżeli taki znajduję sie na wyposażeniu) wewnątrz obiektu noclegowego oraz zatrzaskuje drzwi.
 4. StudioApart.pl ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy Klient:
 • nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość  (paszport lub prawo jazdy)
 • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 • zachowuje się w sposób agresywny.

§ 5

ZMIANY REZERWACJI

 1. W przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku skrócenia pobytu Klient zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów noclegów, jeśli nastąpi to krócej niż 21 dni przed przyjazdem. Ewentualne zmiany dotyczące rezerwacji powinny zostać zgłoszone telefonicznie bądź mailowo do StudioApart.pl

§ 6

DANE OSOBOWE

 1. Dokonując rezerwacji na naszej stronie internetowej www.studioapart.pl klient niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych właściciela      odpowiedzialnej za proces rezerwacji. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
 2. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacja.

§ 7

ZASADY PORZĄDKOWE

 1. Klient jest obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania, takie jak klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z infrastruktury osiedlowej zgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności do: dbania o zieleń, nie zanieczyszczania chodników, ulic, trawników, wind.
 3. Klient zobowiązuję się do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22.00-06.00. W przypadku naruszenia ciszy nocnej klient może zostać wezwany do opuszczenia obiektu noclegowego a Umowa najmu zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym. W takich wypadkach Klientowi nie przysługuję prawo zwrotu kosztów najmu obiektu noclegowego.
 4. Na klatkach schodowych, w budynkach, w obiekcie noclegowym obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, palenia świec. Koszt dezynfekcji obiektu obiektowych noclegowego wynosi 500 zł. Koszt dezynfekcji w przypadku każdego stwierdzonego palenia tytoniu w obiekcie noclegowym ponosi Klient.
 5. Klient nie może, bez zgodyStudioApart.pl, utrzymywać ani przechowywać zwierząt w obiekcie noclegowym.
 6. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania StudioApart.pl  o powstałych uszkodzeniach w obiekcie noclegowym bądź w jego wyposażeniu.
 7. Jeżeli okaże się, iż za powstałe uszkodzenia odpowiedzialny jest Klient lub osoby trzecie przebywające z Klientem w obiekcie noclegowym, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia szkód i wymiany wyposażenia na wolne od uszkodzeń.
 8. Osoby trzecie nie mogą przebywać w obiekcie noclegowym w godzinach od 22.00-06.00. W przypadku każdego stwierdzonego przypadku przebywania osób trzecich we wskazanych godzinach StudioApart.pl  zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta w wysokości 100% kosztu pobytu za każdą dobę lub żądać opuszczenia obiektu  noclegowego przez osobę trzecią w trybie natychmiastowym.
 9. Obiekt noclegowy jest samodzielnym lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez Klienta na podstawie stosunku najmu. W związku z powyższym Studioapart.pl  nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Klienta lub inne osoby korzystające z mieszkania. W szczególności nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności, o której mowa w art. 846-852 kodeksu cywilnego. W przypadku niemożności przedłużenia pobytu przezStudioApart.pl , Klient musi opuścić obiekt noclegowy o godzinie 11.00 zgodnie z pierwotną rezerwacją. W przypadku nieopuszczenia przez klienta obiektu noclegowego do godziny 11.00 naliczana jest opłata za kolejną dobę.

§. 8

OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w obiektach noclegowych StudioApart.pl.  w godzinach 22.00 – 6.00. W razie skargi skierowanej do StudioApart.pl., osoba reprezentująca firmę ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji. W przypadku zaistnienia konieczności interwencji Policji z winy Klienta, StudioApart.pl. pobierze karę pieniężną w wysokości 500 złotych.
 2. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania StudioApart.pl.  o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie noclegowym oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu.
 3. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia obiektu noclegowego, oraz odpowiedniego przechowywania kluczy bez dostępu do nich osób trzecich. W przypadku zagubienia lub niezwrócenia kluczy Klient zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 150 złotych.

§. 9

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy FHU Krzysztof Wieczorkowski  a Klientem jest prawo  polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby FHU Krzysztof Wieczorkowski.